FÝKRET MUGANLOintihar

Soðuk kurtuluþ, parkýnda
intihar etmeliyim
Saçýnda mavi tüller
Rengidir yüzüne düþen gölgenin.

Belki gizli kalmalýyd? intiharým
Belki de öptüðüm gibi aleni
Tretuarda son gecemde
Korkuyorum ürkek ve sessizce

Yarýný düþünmek yasak biliyorsun
Site kýzlarýnýn
Yaðmur damlalý dudaklarýndaki
O ilk amansýz küfür son yeminim.

Deva olmak derdin deðil
Sisli ve bulanýk zihnim
Tek hatýrladýðým
Kahretsin lanet gözlerin

Fikret muganlo


ÞÝÝRLERÝNÝZ